HF Antenna Test

Testig my new antenna, Ondřejov, 2013

Img_1 Img_2 Img_3 Img_4
TOPlist